Pytanie
Spółka z o.o. A zamierza przekształcić się w spółkę komandytowo-akcyjną. Udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są: B spółka akcyjna, C spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i D osoba fizyczna.
W wyniku przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną B i D staną się akcjonariuszami, a C zostanie komplementariuszem i akcjonariuszem. Uchwała o przekształceniu zostanie podjęta dnia 10 sierpnia, sąd wpisze do rejestru spółkę komandytowo-akcyjną i wykreśli spółkę z o.o. z dniem 16 sierpnia. Rokiem obrotowym spółki z o.o. A jest rok kalendarzowy. Spółka z o.o. A zatrudnia pracowników, którzy po przekształceniu nadal będą pracować w przekształconej spółce (komandytowo-akcyjnej). Osoba fizyczna D jest obecnie udziałowcem w spółce z o.o. A a po przekształceniu będzie akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej. Jednocześnie osoba fizyczna D jest komandytariuszem w spółce komandytowej K i z tego tytułu prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym 19%.
Czy osoba fizyczna D z tej racji, że będzie akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej powinna dokonać zgłoszenia do urzędu skarbowego i wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym 19%?