Odpowiedź:
Sprawozdanie za 2016 r. organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinna złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W odniesieniu do 2017 r. obowiązuje już nowa sprawozdawczość.

Uzasadnienie:
Artykuł 85 ustawy z 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688) – dalej u.z.s.e.e. zobowiązuje m.in. organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego do sporządzenia rocznego sprawozdania na zasadach i w trybie określonych w dziale V rozdziale 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987, ze zm.) – dalej u.o. Z kolei  art. 76 ust. 1 u.o. wskazuje, że podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdań składają je marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Jednak do czasu utworzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, które przewidziane jest zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami na początek 2018 r., w zakresie sprawozdawczości obowiązują przepisy przejściowe. Tak więc zgodnie z art. 237a ust. 1 pkt 3 u.o., wprowadzający  sprzęt składali za 2015 r. i obecnie składają za 2016 r. sprawozdania, stosując przepisy dotychczasowe zawarte w przepisach ustawy z 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. z 2013 r. poz. 1155, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie u.o. Oznacza to tym samym, że wzory sprawozdań, terminy oraz częstotliwość ich składania oraz adresat pozostają w odniesieniu do 2016 r. bez zmian w stosunku do obowiązujących przed dniem wejścia w życie u.o., czyli obowiązujących przed 23.01.2013 r. i podtrzymanych w tym zakresie na kolejne lata (2012-2014). Zatem sprawozdanie za 2016 r. składane jest do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a nie do marszałka województwa. 

Jednak procedowany obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach przewiduje utrzymanie dotychczasowych przepisów dotyczących sprawozdawczości również w odniesieniu do sprawozdań składanych za lata 2017 i 2018.

Paweł Sosnowski, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 9.03.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów