Pytanie
Czy organ wyższego rzędu może uchylić w całości decyzję zrid organu I instancji, jeśli decyzja zawiera uchybienia?
W decyzji przy zatwierdzeniu podziału brak osoby, na którą "przechodzi działka" i widnieją błędne numery czterech działek. Poza tym zakres w decyzji został zwiększony niż przewidywał wniosek inwestora o zapis: "przebudowa sieci kablowej telekomunikacyjnej". Organ I instancji nie dokonał obwieszczeń (strony postępowania są zamieszczone w decyzji o zezwoleniu na inwestycję), projekt zagospodarowania działki nie został sporządzony na aktualnej mapie przyjętej do zasobu geodezyjnego, w decyzji podano błędny obszar oddziaływania inwestycji.
Roboty budowlane nie zostały jeszcze rozpoczęte i nie zgłoszono ich do PINB.
Czy w takim przypadku organ wyższego rzędu może w całości uchylić decyzję zrid?