Pytanie
Czy organ prowadzący szkołę może żądać od dyrektora szkoły kserokopii orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w celu przyznania środków finansowych na zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych lub nauczania indywidualnego?
Kiedyś pisaliśmy tylko do wójta pismo z prośbą o zapewnienie środków finansowych na organizację zajęć rewalidacyjnych czy nauczania indywidualnego powołując się na nr orzeczenia z dn. ...., wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Kiedy uzależniono zapewnienie środków finansowych od dostarczenia kopii opinii kserowaliśmy pierwszą stronę, jednak to nie wystarczyło, od kilku lat musimy dostarczać kserokopie orzeczeń.
Czy nie narusza to dobra ucznia i jego rodziców oraz czy nie naruszona zostaje ustawa o ochronie danych osobowych?