Pytanie
Mamy prośbę o wydanie opinii prawnej do wytycznych organu prowadzącego do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016, a mianowicie chodzi nam o te konkretne zapisy:
1. Zasady organizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej: zajęcia te organizuje się z godzin pozostających do dyspozycji dyrektora, wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN. Nie przewiduje się finansowania tego typu zajęć ze środków samorządowych.
2. Zaleca się planowanie godzin ponadwymiarowych dla pracowników pedagogicznych wyłącznie do poziomu zabezpieczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli-pięć godzin ponadwymiarowych. Do obsadzenia pozostałych wakatów zaleca się zatrudnienie nauczycieli z najmniejszym stażem zawodowym - odstępstwa tylko w wyjątkowych sytuacjach, zgłoszonych pisemnie z uzasadnieniem i za zgodą organu.
Czy powyższe zapisy są zgodne z prawem oświatowym?