Pytanie
W dniu 1 września 2002 r. z nauczycielem zawarta została umowa o pracę na czas nieokreślony. W dniu 29 marca 2002 r. nauczyciel otrzymał akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego jednak dyrektor szkoły, w której był zatrudniony ten nauczyciel, nie potwierdził na piśmie przekształcenia podstawy prawnej stosunku pracy w stosunek pracy na podstawie mianowania - nauczyciel spełniał warunki określone w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN.
Czy biorąc pod uwagę powyższe organ prowadzący może w stosunku do tego nauczyciela potwierdzić przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy na mianowanie (obecnie ten nauczyciel pełni funkcję dyrektora szkoły)?
Jeśli tak to z jaką datą należy wydać takie potwierdzenie i jaką przywołać podstawę prawną?