Pytanie
Organ wszczął postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie i zbieranie odpadów. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że zakład wytwarza odpady niebezpieczne powyżej 1 Mg/rok i inne niż niebezpieczne poniżej 5 tyś. ton. Otrzymane od firmy wyjaśnienia i wizja w terenie wykazały, że odpady nie pochodzą z instalacji (warsztatu naprawczego), jedynie jako źródło odpadów poszlifierskich należy uznać szlifierki (urządzenia stacjonarne), które wytwarzają poniżej 1 Mg odpadów.
Czy organ powinien odmówić wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów czy też umorzyć je w tej części?
Czy organ, wydając decyzję na zbieranie odpadów, a w części odmownej/umarzającej wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien wykazać w sentencji decyzji wszystkie kody i rodzaje odpadów, o które wnioskował zakład?
Czy też powinien odnieść się do powyższego w uzasadnieniu pomijając poszczególne kody i rodzaje?