W kwietniu 2010 r. inwestor otrzymał pozwolenie na budowę drogi do działek gminnych (na podstawie przepisów ustawy - Prawo budowlane). W pozwoleniu organ administracji architektoniczno - budowlanej wskazał, iż inwestor obowiązany jest zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.
Czy organ nadzoru budowlanego jest uprawniony do przyjęcia takiego zawiadomienia, czy zastosowanie powinny znaleźć przepisy tzw.: "specustawy" i starosta powinien udzielić pozwolenia na użytkowanie?

Zgodnie z art. 32 ust. 1 powołanej w pytaniu ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) – dalej u.r.i.d.p., zwanej też "specustawą", wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o pozwoleniu na użytkowanie drogi na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej pr. bud. Istotą niniejszej sprawy jest więc określenie czy wybudowana przez inwestora droga jest drogą gminą, a tym samym drogą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) – dalej u.d.p.
Wyjaśnić należy, że za drogę publiczną, której droga gminna jest jednym z rodzajów, na podstawie art. 1 i 2 u.d.p., uznaje się drogę zaliczoną do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 1 u.d.p do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Jeżeli więc w przedmiotowym stanie faktycznym droga, o której mowa w pytaniu, jest drogą wewnętrzną niebędącą drogą publiczną, nie znajdzie zastosowanie regulacja przewidziana w przywołanym wyżej art. 32 ust. 1 u.r.i.d.p., a tym samym, przystąpienie do jej użytkowania odbywać się będzie na zasadach ogólnych określonych w pr. bud. Jeżeli natomiast przedmiotowa droga jest drogą zaliczoną do jednej z kategorii dróg publicznych, obligatoryjne będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, które w odniesieniu do drogi powiatowej lub gminnej wydaje starosta.

Dorota Dorska