Możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w trybie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) – dalej u.o., nie zależy od tego, czy przedsiębiorca już uzyskał decyzję środowiskową w związku z zamierzeniem, które stanowi przedsięwzięcie w rozumieniu r.p.z.o.ś., jakim jest punkt do zbierania i przeładunku odpadów - § 3 ust. 1 pkt 81 r.p.z.o.ś. Przepisy u.o. nie wymagają, aby do wniosku była dołączona decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o czym mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) – dalej u.p.z.p. Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest przed uzyskaniem którejkolwiek z decyzji lub dokonaniem zgłoszeń - wymienionych w ww. przepisie. W powyższym katalogu nie ma natomiast zezwolenia na zbieranie odpadów. Dla punktów zbierania odpadów zakwalifikowanych jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana będzie przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy (dla przedsięwzięcia na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) bądź też pozwoleniem na budowę albo przed dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych/zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Racjonalnie działający przedsiębiorca, który ma zamiar prowadzić punkt zbierania odpadów powinien na początku procesu inwestycyjnego uzyskać decyzję środowiskową, gdyż jej brak może uniemożliwić mu realizację zamierzonego przedsięwzięcia, bowiem w przypadku budowy lub wykonywania robót budowlanych związanych lokalizowaniem punktów do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu, a zatem przedsięwzięć klasyfikowanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko, będzie miał zastosowanie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) - dalej pr. bud. tzn. tego rodzaju przedsięwzięcia będą wymagały uzyskania pozwolenia na budowę. Koniecznym będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, jeśli dla danego terenu nie ma miejscowego planu zagospodarowania. Jednakże nie ma to związku z wydawaniem decyzji na gospodarowanie odpadami i organ nie może wymagać innych dokumentów i informacji niż wskazane w art. 28 u.o.
W świetle art. 28 u.o. posiadanie decyzji środowiskowej nie jest uzależnione od uprzedniego uzyskania decyzji środowiskowej, chociaż punkt zbierania odpadów jest uznany za przedsięwzięcie mogące potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko. W przypadku, gdy przedsiębiorca będzie chciał, np. wybudować obiekt (a zatem będzie musiał uzyskać pozwolenie na budowę), zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w którym będzie prowadził działalność albo potwierdzić lokalizację planowanego przedsięwzięcia, będzie musiał uzyskać decyzję środowiskową.
Sytuacje, w których organ odmawia wydania decyzji na gospodarowanie odpadami określa art. 29 ust. 1 u.o. Wśród postanowień tego przepisu, jako przesłanki odmowy nie wskazuje się braku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie, jak słusznie zauważono, iż decyzja o warunkach zabudowy nie jest aktem prawa miejscowego, zatem jej nieuzyskanie nie upoważnia organu do odmowy wydania zezwolenia ani żądania od przedsiębiorcy, aby przed złożeniem wniosku najpierw uzyskał decyzję o warunkach zabudowy. Także brak decyzji zezwalającej na zmianę sposobu użytkowania obiektu nie stanowi przesłanki odmowy wydania zezwolenia. W tym przypadku będą miały zastosowanie przepisy pr. bud. zobowiązujące przedsiębiorcę do zgłoszenia odpowiedniemu organowi zmiany sposobu użytkowania obiektu.