Pytanie
Pytanie dotyczy wykonywania nasadzeń zastępczych na działkach gminnych w myśl decyzji starosty. Gmina wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji na usuniecie 46 sztuk drzew w związku z inwestycją. Gmina przedłożyła plan zagospodarowania działki. Z uwagi na brak miejsca gmina wskazała, że zasadzi żywotniki zachodnie. Starosta, po przeprowadzonych oględzinach, w trybie 75 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, wezwał gminę do złożenia stanowiska w przedmiocie rozważenia możliwości dokonania nasadzeń drzew miododajnych (pszczelarskich, pożytkowych), tj.: lipa, robinia, klon, wierzba w ramach rekompensaty straty w środowisku, opierając się przede wszystkim na art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p.
Czy organ może w opisanej sytuacji wskazać jakie gatunki drzew powinna posadzić gmina w ramach nasadzeń zastępczych?