Odpowiedź:
Organ jest związany treścią art. 83f ust. 14 i 15 u.o.p., co oznacza, że nie może przekraczać jego zakresu. Zatem osoba fizyczna – właściciel nieruchomości może usunąć także drzewa zdrowe, niekolidujące z planowanymi inwestycjami i cenne przyrodniczo, jeżeli zgłosi zamiar ich wycinki. Organ może zgłosić sprzeciw wyłącznie w przypadkach wskazanych w art. 83f ust. 14 i 15 u.o.p.

Uzasadnienie:
Nowelizacja u.o.p. obowiązująca od dnia 17 czerwca 2017 r. utrzymała prawo właściciela nieruchomości – osoby fizycznej do usuwania wszystkich drzew rosnących na terenie stanowiącym jego własność, jeżeli wycinka nie jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jedynym ograniczeniem jest obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew. Drzewa mogą zostać usunięte, jeżeli organ nie zgłosi sprzeciwu, przy czym przesłanki organu do zgłoszenia sprzeciwu zostały enumeratywnie wskazane w art. 83f ust. 14 i 15 u.o.p. W konsekwencji organ nie może sprzeciwić się usunięciu drzew zdrowych, cennych przyrodniczo, które nie kolidują z planowanymi inwestycjami niezwiązanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli nie zachodzi któryś z przypadków wskazanych w art. 83f ust. 14 i 15 u.o.p.

W zasadzie organ może zareagować dopiero po wycince, jeśli została ona dokonana z obejściem przepisu, tj. gdy wycinka została dokonana w związku z planowana inwestycją związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. gdy właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie pozwolenia na budowę, np. warsztatu samochodowego, pawilonu sklepowego lub zakładu produkcyjnego, magazynu na odpady, itp. w ciągu 5 lat od dnia dokonania oględzin, o których mowa w art. 83f ust. 6 u.o.p. W takim przypadku organ może właściciela nieruchomości decyzją zobowiązać do uiszczenia opłaty za usunięte drzewa. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami