Odpowiedź:
Moim zdaniem organ ochrony środowiska może w decyzji udzielającej pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza nakazać prowadzącemu instalację do produkcji wyrobów żeliwnych zainstalowanie łapacza iskier, jeżeli przemawiają za tym względy ochrony środowiska. Praktycznie powinno to wynikać z analizy wniosku o wydanie pozwolenia i sytuacji wokół instalacji np. zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 188 ust. 3 pkt 3 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., pozwolenie może określać, o ile przemawiają za tym szczególne względy ochrony środowiska wymagane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który jest wydane pozwolenie - również termin realizacji tych działań.

Według mnie montaż łapacza iskier mieści się w ramach ww. przepisu.

Artykuł 3 pkt 4 p.o.ś. zawiera definicję emisji.

Instalując łapacz iskier możemy również (podstawa to zapobieganie wydostawania się iskier - ognia) ograniczyć emisje zdefiniowane powyżej. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami