Co do zasady, właściciel działki letniskowej powinien posiadać zawartą umowę z przedsiębiorcą odbierającą odpady komunalne, także wtedy, gdy korzysta z działki tylko przez okres trzech miesięcy w roku. Na terenie nieruchomości, na której mieszkają ludzie (obojętnie czy przez cały rok, czy przez część roku), odpady komunalne związane z bytowaniem człowieka (resztki żywności, obierki, opakowania, itp.) zawsze powstają, zatem powinny być zagospodarowane zgodnie z u.u.c.p.g., która w art. 5 ust. 1 pkt 3, 3a i 3b zobowiązuje właściciela nieruchomości do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami u.u.c.p.g. oraz regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Dlatego postanowienia dotyczące usuwania odpadów z działek letniskowych powinny być uregulowane uchwałą rady gminy.
Gdyby jednak właściciel nieruchomości wykazał, że na terenie jego nieruchomości nie są lub nie będą wytwarzane odpady komunalne (np. z powodu planowanego wyjazdu na dłuższy okres czasu), to nie ma możliwości przymuszenia go do zawarcia umowy. O takiej sytuacji właściciel nieruchomości powinien sam powiadomić wójta. Także w niektórych przypadkach trudno uznać, że twierdzenie właściciela nieruchomości, który korzysta z działki, np. tylko w okresie weekendów, o wywożeniu odpadów do miejsca swojego zamieszkania jest z gruntu nieprawdziwe. Jeśli właściciel udowodni, że tak jest, to w istocie gmina nie będzie go mogła przymusić do zawarcia umowy na odbiór odpadów.

Uzasadnienie

Według art. 6 ust. 1 u.u.c.p.g., właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Formą prawną udokumentowania jest umowa zawarta z takim podmiotem i dowody płacenia za usługi. Według art. 6 ust. 6 u.u.c.p.g. w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług, obowiązki przejmuje w trybie wykonania zastępczego gmina.
Przepisy te stosuje się nie tylko do właścicieli zamieszkujących na stałe w nieruchomości, ale również do właścicieli obiektów, z których korzystają oni przez część roku, gdyż mało jest prawdopodobne, aby ilość odpadów komunalnych w tym czasie wytworzonych była na tyle niewielka, że można je zgromadzić, np. w jednym czy dwóch workach i wywieźć do miasta. Ciężar dowodu, że odpady na nieruchomości, na której jest położony domek letniskowy, nie wymagają usunięcia przez uprawniony podmiot obciąża właściciela nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości tego nie udowodni, będzie musiał płacić za wykonanie zastępcze, zgodnie z przepisami u.u.c.p.g. Jeżeli właściciel nieruchomości nie zawarł z właściwym przedsiębiorcą umów na odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, pomimo istnienia takiego obowiązku, w takim wypadku, zgodnie z art. 6 ust. 6 u.u.c.p.g., gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie tych odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Janusz Jerzy