Pytanie
Czy OPS może podać dane o ilości przyznanych i wypłaconych zasiłków i stypendiów szkolnych z podaniem imion, nazwisk, nr pesel uczniów otrzymujących ww. pomoc?
OPS otrzymał pismo z urzędu miejskiego o treści: "w związku z koniecznością wprowadzenia danych dziedzinowych dotyczących uczniów objętych pomocą materialną na podstawie art. 23 pkt 4 w związku z art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej proszę o przekazanie informacji o ilości przyznanych i wypłaconych stypendiów i zasiłków szkolnych z jednoczesnym podaniem imion, nazwisk, nr pesel uczniów, którzy otrzymali ww. pomoc."
Czy ośrodek może podać wszystkie żądane dane?
Czy jedynie ogólną liczbę osób i łączną kwotę wypłaconych stypendiów i zasiłków szkolnych?