Pytanie
Czy za opakowania (towary w opakowaniach) wprowadzone w 2014 r. płacimy za ilość opakowań wprowadzonych w 2014 r., czy ponownie za ilość opakowań wprowadzonych w 2013 r., już rozliczonych opłatą produktową w ubiegłym roku (patrz również interpretacja Ministra Środowiska z 9 lutego 2014 r.)?
Który z poniższych sposobów naliczenia opłaty za opakowania wprowadzone na rynek jest prawidłowy, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - dalej u.g.o.o.o.?
Przykład uproszczony dla samego odzysku (tylko opakowań z tworzyw sztucznych): w 2013 r. wprowadzono 30.000 kg opakowań; w 2014 r. wprowadzono na rynek 4000 kg opakowań; - w 2014 r. poddano odzyskowi 600 kg opakowań; wymagany % odzysku opakowań razem w 2014 r. wynosi 61% Na podstawie art. 20 ust. 2 u.g.o.o.o. poziom odzysku wynosi: 600 kg (odzyskanych w 2014 r.) / 30.000 kg (wprowadzonych w 2013 r.) = 2% Niewykonany poziom odzysku wynosi 61% - 2% = 59% Zgodnie z art. 34 ust. 1 u.g.o.o.o. na koniec roku kalendarzowego opłata z tytułu niewykonania odzysku wynosi: 59% × 4000 kg (wprowadzone w 2014 r.) × 2,73 zł/kg = 6443 zł czy 59% × 30.000 kg (wprowadzone w 2013 r.) × 2,73 zł/kg = 48.321 zł?