Pytanie
Właściciel nieruchomości nie złożył deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie wyznaczonym w uchwale rady gminy. Wójt wezwał go zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) do złożenia ww. deklaracji. Właściciel w wyniku wezwania złożył deklarację.
Czy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być naliczona od miesiąca, w którym została złożona deklaracja czy od 1 lipca 2013 r.?