Pytanie
Do starosty wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do cudzych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu zajmującego się ubojem zwierząt. Sieć kanalizacyjna należy do przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – dalej pr. wod., do takiego wniosku należy załączyć zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych. Zostało to spełnione w formie załączenia do wniosku umowy na odbiór ścieków zawartej z przedsiębiorstwem komunalnym. W umowie tej określono ilość przyjmowanych ścieków jako Qśr = 300 m3/miesiąc. Natomiast wnioskodawca wystąpił o wydanie pozwolenia na wprowadzanie ścieków w ilości Qśr/d = 11,83 m3/d. Podano także ilość – choć nie jest wymagana – Qmax/d = 13,01 m3/d. Przy tych wielkościach miesięcznie wychodzi ponad 300 m3 (przy Qmax/d prawie 400 m3) ścieków z tego zakładu.
Czy powyższe rozbieżności wymagają zmiany zapisów wniosku bądź zmiany zapisów zawartej umowy?
Czy starosta, wydając pozwolenie, w ogóle musi brać pod uwagę zapisy umowy na odbiór ścieków?
Bo jeśli tak, to wydaje się stosowne wystąpić do wnioskodawcy o wskazanie w operacie informacji o ilości dni pracy zakładu w miesiącu, co pozwoli ustalić, czy wnioskowana ilość ścieków "zmieści się" w ilości określonej w umowie.