Odpowiedź:
Opakowania po sprzęcie kupowane przez firmę będą odpadem opakowaniowym z grupy 15. Nie ma tu znaczenia jednorazowa ilość zakupionego sprzętu. Tekturę należy zakwalifikować pod kodem 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury, a folię pod kodem 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych. Styropian i gąbka będą w tym przypadku stanowić odpad z grupy 20 o kodzie 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - opakowaniem w rozumieniu ustawy jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

Jak wskazuje przytoczona powyżej definicja, o uznaniu danego produktu za opakowanie decyduje jego przeznaczenie, jakim jest m.in. przechowywanie, ochrona czy przewóz. Należy więc uznać, iż uznawanie przedmiotu za "opakowanie" uzależnione jest od jego cech funkcjonalnych, drugorzędne jest natomiast, z jakiego tworzywa opakowanie powstało i kto je wytworzył.

W literaturze podkreśla się także, iż prócz cech funkcjonalnych, jakim jest przeznaczenie danego przedmiotu, wyróżniającym opakowania spośród innych wyrobów jest fakt ziszczenia się przesłanki "wprowadzenia do obrotu".

Należy dodać, że opakowaniowe to wszystkie opakowania stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań.

Po oddzieleniu z masy odpadów surowców w tym przypadku tworzyw i papieru – pozostałe odpady po segregacji zaliczamy do odpadów zmieszanych z grupy 20.

Uwagi:

W mojej ocenie zakład – wytwórca odpadów może odpady opakowaniowe przekazywać również pod kodem 15 01 06 jako zmieszane odpady opakowaniowe, tj. papier, tekturę, folię, chyba że przekazuje je odrębnie jako opakowania z tektury i odrębnie jako opakowania z folii, na KPO podając masę poszczególnych odpadów. Jeżeli zaś je miesza, to powinien oznaczać je kodem 15 01 06. Jeśli jednak opakowania musiałyby być rozdzielane (np. gdyby folia była połączona z tekturą, co raczej nie ma miejsca w przypadku opakowań przeznaczonych dla sprzętu elektronicznego), to wtedy zakład musiałby mieć zezwolenie na przetwarzanie odpadów, tzn. wtedy gdyby nie można było zdjąć z opakowania tekturowego foli, bo byłaby przymocowana do tej tektury. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami