Pytanie
Czy okres odbytego stażu organizowanego przez fundację "Fundusz Inicjatyw" wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych na zasadach art. 79 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dalej u.p.z., czy też regulują to odrębne przepisy?
Pracownik nie otrzymał skierowania z urzędu pracy i urząd pracy nie był stroną zawartej umowy, tylko fundacja. Zaświadczenie o odbytym stażu wydane przez wspomnianą fundację nie wskazuje podstawy prawnej pozwalającej zaliczyć staż do uprawnień pracowniczych. Od wypłacanego stypendium za okres stażu odprowadzono składki ZUS.