Pytanie
Czy odzysk odpadów, o którym mowa w § 16a ust. 8 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz. 549 z późn. zm.) - dalej r.s.w.d.l., dotyczący budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska oraz wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) należy traktować jako odzysk w instalacji czy odzysk poza instalacjami?