Pytanie:
Czy odprawa pośmiertna wchodzi w skład masy spadkowej?

Odpowiedź:
Odprawa pośmiertna nie wchodzi w skład masy spadkowej.
Krąg osób uprawnionych do odprawy pośmiertnej ustawodawca określił w art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - dalej k.p. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Członkami rodziny pracownika, którym odprawa przysługuje są:
- małżonek,
- inni członkowie rodziny spełniający warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Jest to zamknięty krąg osób. Skoro wśród członków rodziny zmarłego pracownika nie ma osób, które mogłyby na podstawie art. 93 k.p. nabyć prawo do odprawy, odprawa ta nie będzie wypłacana. Nie wchodzi ona także w skład masy spadkowej.