Odpowiedź:
W mojej ocenie odpadów o różnych kodach (należących do różnych grup), różniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi, m.in. wymienionych w pytaniu tj. 16 01 17, 16 01 18, 17 04 01 i 17 04 02 nie można magazynować w jednym kontenerze. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że wymieniony w pytaniu odpad o kodzie 17 04 17 nie został zdefiniowany w katalogu odpadów. Domyślam się, że chodzi tu o odpad o kodzie 17 04 07 mieszaniny metali, który też nie może być magazynowany w jednym kontenerze z odpadami ww. wymienionymi.

Uzasadnienie:
Regulacje w tym zakresie zawarte są w art. 23 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o. Zasada ustawowa wynikająca z tego przepisu jest taka, że odpady są zbierane w sposób selektywny, czyli zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 24 u.o. w taki sposób, że dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami. Od zasady selektywnego zbierania odpadów ustawodawca nie przewidział żadnych wyjątków. Fakt, że podziału na poszczególne kody dokona firma odbierająca złom, a KPO zostaną wystawione osobno na każdy rodzaj odpadu nie musi być wiążący dla jednostki kontrolującej (WIOŚ). Ponadto należy zwrócić także uwagę na zapisy decyzji organu wydającego zezwolenie na wytwarzanie odpadów (jeśli była wymagana). Tam zapewne w warunkach pozwolenia są zapisy dotyczące selektywnego z podziałem na kody magazynowania odpadów. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami