Pytanie:
Instalacja do uboju drobiu posiada pozwolenie zintegrowane. Większa część instalacji uległa uszkodzeniu w wyniku pożaru (linie technologiczne, urządzenia). Prowadzący instalację zamierza odbudować zakład. Konieczny jest zakup nowych urządzeń i linii technologicznych. Instalacja będzie bardziej nowoczesna.

Czy dla takiej instalacji będzie wymagane uzyskanie nowego pozwolenia? Czy też może być dokonana zmiana pozwolenia (raczej istotna zmiana), która będzie określała ewentualne zmiany instalacji?

Odpowiedź:
Moim zdaniem, jeżeli instalacja do uboju drobiu mająca pozwolenie zintegrowane zostanie odbudowana, a nie wybudowana jako instalacja nowa (inna), to wymagana będzie zmiana posiadanego dotychczas pozwolenia zintegrowanego w części dotyczącej wprowadzonych zmian w instalacji, np. nowych urządzeń i linii technologicznych i wynikających z nich emisji.

Czy będzie to zmiana istotna? To zależy, jakie zmiany w instalacji, szczególnie dotyczące wpływu na środowisko i wydajność, przyniesie odbudowa.

Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) - dalej p.o.ś., istotna zmiana instalacji to taka zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Odbudowa i wprowadzenie unowocześnień nie powinny się wiązać ze znaczącym zwiększeniem negatywnego oddziaływania na środowisko.

Ponadto zmianę w instalacji uważa się za istotną w szczególności, gdy zwiększana skala działalności wynikająca z tej zmiany sama w sobie kwalifikowałaby ją jako instalację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 p.o.ś. (art. 214 ust. 3 p.o.ś.). Aby spełnić te przesłanki, instalacja nie podlegałaby odbudowie, a raczej znaczącej rozbudowie.

Dlatego proponuję skorzystać z możliwości, jakie dają przepisy art. 214 ust. 1, 2 i 4 p.o.ś. Przed dokonaniem zmiany w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegającej na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowie, która może mieć wpływ na środowisko, prowadzący instalację jest obowiązany poinformować o planowanych zmianach organ właściwy do wydania pozwolenia lub złożyć wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Jeżeli organ stwierdzi, że planowana zmiana w instalacji wymaga zmiany niektórych warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego, informuje, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, prowadzącego instalację o konieczności złożenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego. W takim przypadku organ stwierdza, czy planowana zmiana ma charakter istotnej zmiany.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami