Pytanie
Czy w przypadku wyłączenia gruntów pochodzenia organicznego z produkcji rolniczej na działce położonej w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 (około 2 km sąsiadującej z miejscowością zabudowaną) starosta jest zobowiązany nałożyć na inwestora, zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. - obowiązek przedłożenia właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska dokumentów określonych w tym przepisie?
Czy ten obowiązek jest nakładany w przypadku zmiany przeznaczenia gruntów rolnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?