Pytanie
Czy w świetle ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. - nowo zbudowana lub przebudowana instalacja może być oddana do użytkowania (w rozumieniu tej ustawy), jeżeli przed zakończeniem jej rozruchu nie uzyskano wyników pomiarów wielkości emisji z tej instalacji, które potwierdziłyby dotrzymywanie przez nią wymaganych standardów emisyjnych?
Pomiary wykonane do zakończenia rozruchu wskazywały na niedotrzymywanie wymaganych standardów emisyjnych.