Pytanie
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu odbywa zajęcia praktyczne dołowe w kwalifikacyjnym kursie zawodowym w podziemnym zakładzie górniczym (kopalni węgla kamiennego).
Czy przysługuje mu dodatek, o którym mowa w § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) - dalej r.w.m.s.w.?
Jeżeli nie - czy nie narusza to zasady równego traktowania pracowników wykonujących pracę o tym samym charakterze (np. takich jak nauczyciele obecnej zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych)?