Pytanie
Nauczycielka z ponad 25-letnim stażem pracy w szkolnictwie z dniem 31 sierpnia 2012 r. została zwolniona w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN. W lipcu 2014 r. przedstawiła w naszej placówce jako ostatnim miejscu zatrudnienia zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, że była w nim zarejestrowana jako bezrobotna od 3 września 2012 r. do 16 września 2013 r. oraz pobierała zasiłek w okresie od 11 września 2012 r. do 10 września 2013 r. Dostarczyła decyzję ZUS o przyznaniu jej od września 2013 r. nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.
Czy w związku z powyższym należy wypłacić jej trzymiesięczną odprawę emerytalną i uznać za emeryta uprawnionego do korzystania z ZFŚS w naszej placówce?