Pytanie
Czy nauczyciel mianowany, który uzyskał negatywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu i nie złożył odwołania od oceny do organu sprawującego nadzór pedagogiczny może złożyć wniosek do dyrektora szkoły o dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy?
W przypadku, gdy dyrektor wyrazi zgodę na dodatkowy staż nauczyciela, czy nauczyciel ten ma obowiązek dołączyć do wniosku nowy plan rozwoju zawodowego na okres 9 miesięcy?