Pytanie
Nauczyciel zatrudniony w placówce nieferyjnej (poradni psychologiczno-pedagogicznej) - doradca zawodowy - ukończył kształcenie nadające mu dodatkowe uprawnienia - pedagoga. Dyrektor w przydziale obowiązków zlecił mu realizowanie oprócz czynności doradcy zawodowego również czynności pedagoga (wszystko w ramach 1 etatu - 20 godz. pensum). Umowa zawarta z nauczycielem wskazuje jako rodzaj umówionej pracy - doradca zawodowy.
Czy powinniśmy wprowadzić zmianę umowy i dopisać stanowisko pedagoga, czy wystarczy jeśli informację o nowych zadaniach umieścimy w przydziale obowiązków oraz w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny?