Czy należy zmienić decyzję środowiskową, jeżeli po jej uprawomocnieniu zakład otrzyma nowe pozwolenie na wytwarzanie odpadów i zezwolenie na emisję pyłów i gazów do powietrza?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska

Czy należy zmienić decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną dla głównej działalności spółki, gdy po jej uprawomocnieniu zakład otrzyma nową decyzję zezwalającą na wytwarzanie odpadów i zezwolenie na emisję pyłów i gazów do powietrza?

Odpowiedź:

Nie ma potrzeby zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie:

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) – dalej u.o.o.ś. i na potrzeby wydania tych decyzji. W katalogu tych decyzji nie ma zezwolenia na wytwarzanie odpadów ani pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach konieczna będzie jedynie w przypadku, jeżeli od czasu wydania tej decyzji nastąpiły zmiany w przedsięwzięciu i jeżeli (jednocześnie) dla tego przedsięwzięcia wydawana będzie jeszcze którakolwiek z decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 u.o.o.ś. lub dokonywane zgłoszenie, o którym mowa w art. 72 ust. 1a u.o.o.ś. Nie ma podstaw do zmiany decyzji środowiskowej, jeżeli wszystkie wymagane dla danej inwestycji decyzje określone w art. 72 ust. 1 u.o.o.ś. zostały już wydane.

Ewa Florkiewicz, autorka współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska

Odpowiedzi udzielono 27 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 31 sierpnia 2014 r.