Pytanie
Artykuł 47a u.p.g.k. daje możliwość ustalania z urzędu numeracji porządkowej nieruchomości w drodze zawiadomienia. Chociaż przepisy prawne nie upoważniają organu do orzekania w przedmiocie nadania numeru porządkowego w drodze decyzji, to jednak czynność ta ma wpływ na sytuację obywatela.
Czy w przedmiotowym postępowaniu należy zgodnie z art. 61 § 1 i 4 k.p.a. zawiadomić stronę o wszczęciu postępowania z urzędu?
Czy czynność w postaci nadania numeru porządkowego w drodze zawiadomienia podlega zaskarżeniu z zachowaniem trybu wskazanego w art. 52 § 3, art. 53 § 2 i art. 54 § 1 u.p.p.s.a.?