Pytanie
Zgodnie z art. 61a k.p.a. jeżeli żądanie wniesione zostało przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
Czy w związku z powyższym, jeżeli wniosek o przeprowadzenie kontroli samowoli budowlanej złożyła osoba niebędąca stroną w postępowaniu (nadzór budowlany stwierdza to dopiero po przeprowadzeniu kontroli), należy wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania pomimo nabytej już wiedzy o zaistniałej samowoli budowlanej?