Pytanie
Zakład X posiadał wydane w 2003 i 2004 r. pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków, tj. wód opadowych i roztopowych, do odbiorników. W roku 2004 spółka X została przejęta przez spółkę Y. Zgodnie z art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – dalej pr. wod., przejęcie praw i obowiązków wynikających z tego pozwolenia odbywa się na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., która na dzień łączenia się spółek stanowiła, iż zainteresowany nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji może złożyć wniosek o przeniesienie na niego praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących tej instalacji (art. 190 p.o.ś.). Natomiast art. 193 ust. 1 pkt 2 p.o.ś. mówił, iż pozwolenie wygasa, jeśli podmiot przestał być prowadzącym instalację (...). W roku 2004, czyli w chwili łączenia się spółek, nie obowiązywał art. 193 ust. 5 p.o.ś., który wszedł w życie dopiero w 2008 r. Spółka Y przed przejęciem w 2004 r. spółki X nie zwróciła się na podstawie art. 190 p.o.ś. o przeniesienie praw wynikających z pozwoleń wodnoprawnych, w związku z czym w chwili połączenia się spółek niniejsze pozwolenia wygasły. Spółka Y, nie wiedząc, że niniejsze pozwolenia wygasły, posługiwała się nimi aż do chwili, gdy upłynął okres, na jaki były wydane i zwróciła się do starosty o wydanie nowych pozwoleń.
Czy organ, wydając nowe pozwolenia dla spółki Y, dla której to będą pierwsze pozwolenia emisyjne w tym zakresie, ma jednocześnie wygasić wcześniej wydane pozwolenia dla spółki X, tj. z roku 2003 i 2004?
Czy pozwolenia te wygasły i faktu wygaśnięcia nie trzeba potwierdzać wydaniem decyzji deklaratoryjnej?
Natomiast jeżeli trzeba by je wygasić, to jaka byłaby podstawa prawna: art. 135 i 138 pr. wod., czy art. 193 p.o.ś.?
A może decyzje te należy wygasić tylko na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego?
Jeżeli decyzje te należałoby wygasić, to kto będzie ich adresatem, skoro spółka X już nie istnieje, bo została przejęta przez spółkę Y, a spółka Y nie nabyła praw wynikających z tych decyzji?