Pytanie
W chwili obecnej realizujemy rozbudowę instalacji, która zaliczana jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Rozbudowa polega na zainstalowaniu dodatkowej niewielkiej ilości rurociągów oraz zbiornika ciśnieniowego. Rozbudowa instalacji nie przyczynia się do wzrostu emisji zanieczyszczeń i wzrostu zapotrzebowania surowców. Dla pierwotnej instalacji (przed rozbudową), inwestor otrzymał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
Czy realizując opisaną powyżej rozbudowę jesteśmy zobowiązani do otrzymania decyzji środowiskowej na dobudowaną część instalacji, czy też nowej decyzji środowiskowej obejmującej całą instalację (pierwotną i dobudowaną)? A może też rozbudowa, wobec opisanych powyżej okoliczności - emisja zanieczyszczeń nie wzrasta oraz zużycie surowców pozostaje także na niezmienionym poziomie, nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?