Pytanie
W dniu 13 października 2011 r. na podstawie aktu notarialnego została ustanowiona fundacja. W dniu 15 listopada 2011 r. fundacja została zarejestrowana w KRS, uzyskała REGON, NIP. Z aktu notarialnego wynika, że Fundatorzy przeznaczyli określone sumy na cele fundacji i stanowią one fundusz założycielski fundacji. Dopiero w lutym 2012 r. fundacja założyła rachunek bankowy i fundatorzy przelali ww. sumy na ten rachunek. W 2011 r. fundacja nie zatrudniała pracowników, nie poniosła żadnych kosztów ani nie uzyskała żadnych przychodów.
Jakie obowiązki ewidencyjno-sprawozdawcze ciążą na fundacji za 2011 r.?
Czy powinna sporządzić sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, deklarację CIT-8 za 2011 r.?