Pytanie
Czy należy przesyłać zażalenie na postanowienie dotyczące wznowienia postępowania w procedurze wydawania pozwolenia wodnoprawnego do organu odwoławczego, skoro zgodnie z art. 149 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) - dalej k.p.a., zażalenie przysługuje wyłącznie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, a dodatkowo zażalenie adresowane jest do niewłaściwego organu odwoławczego (strona skierowała je do samorządowego kolegium odwoławczego, a w tym przypadku organem odwoławczym jest regionalny zarząd gospodarki wodnej)?
Czy przesłanie takiego zażalenia wstrzymuje procedurę wydawania pozwolenia wodnoprawnego?