Pytanie
W ramach wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obiektu inwentarskiego został złożony raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz uzupełnienia. W ramach udziału społeczeństwa po podaniu do publicznej wiadomości obwieszczenia o uzupełnieniu raportu w terminie 21 dni zostały zgłoszone przez mieszkańca (niebędącego stroną w postępowaniu) uwagi i zastrzeżenia co do planowanej inwestycji. Dotyczyły one przede wszystkim dotychczasowego sposobu prowadzenia działalności przez inwestora oraz przeprowadzenia przez tutejszy organ kontroli sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa wraz przeprowadzeniem pomiarów poziomu stężenia nawozu kurzego w glebie. Dodatkowo w piśmie złożono wniosek o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej z udziałem zainteresowanych podmiotów. W toku postępowania uzyskano już uzgodnienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Czy w takim przypadku organ musi przeprowadzić rozprawę, skoro nie zapewni to przyspieszenia postępowania, a wręcz je wydłuży, a także nie wystąpiła o jej przeprowadzenie strona, lecz mieszkaniec w ramach udziału społeczeństwa?