Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś. - nie daje podstaw do przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia na nowy podmiot. Przeniesienie wymagałoby wydania przez właściwy organ ochrony środowiska stosownej decyzji.

Moim zdaniem, postępowanie powinno być następujące.

Zbywający instalację powinien zgłosić ten fakt organowi ochrony środowiska właściwemu do przyjęcia zgłoszenia w terminie do 14 dni od zaprzestania działalności związanej z tą instalacją.

Zgodnie z art. 152 ust. 6 pkt 1 p.o.ś. prowadzący instalację, o której mowa w art. 152 ust. 1 p.o.ś., jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji.
Nowy prowadzący powinien natomiast dokonać zgłoszenia przedmiotowej instalacji właściwemu organowi ochrony środowiska zgodnie z art. 152 ust. 3 p.o.ś.

Marek Gall