Pytanie
Do gminy miejskiej wystąpiono na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 u.g.n., stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 3 u.g.n., o przygotowanie do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego. W uzyskanej odpowiedzi poinformowano, iż wniosek nie może zostać załatwiony pozytywnie i powołano się na uchwałę rady miejskiej, w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej, która ma następujące brzmienie: "(...) 3. Budynki wyłączone ze sprzedaży Celowym wydaje się ponadto posiadanie przez Gminę niezbywalnego zasobu mieszkaniowego. W związku z tym niezbędne jest wyodrębnienie z gminnego zasobu mieszkaniowego budynków stanowiących 100% własności Gminy Miasta, w którym mieszkania nie będą przeznaczone do sprzedaży. Wykaz powyższych budynków Gminnych zawiera tabela nr 10.". Tabela nr 10 pt. "Wykaz budynków, w których lokale mieszkalne nie podlegają sprzedaży" z ujętym m.in. budynkiem, w którym znajduje się lokal, o którego sprzedaż/kupno wnioskowano: "Zadaniem miasta jest m.in. zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych - zwłaszcza części społeczeństwa o najniższych dochodach. Systematyczna sprzedaż mieszkań zmniejsza zasób mieszkaniowy gminy, dlatego słusznym jest wyznaczenie z zasobu lokali mieszkalnych nie podlegających sprzedaży. Ogółem z gminnego zasobu mieszkaniowego wyłącza się zatem ze sprzedaży 79 budynków z 515 lokalami.".
Czy uchwała rady miejskiej jest zgodna z prawem?
Czy można pozbawić lokatora możliwości zakupu lokalu i decydowania o jego własności?
Jakie podjąć działania, które skutecznie doprowadzą do sprzedaży lokalu przez gminę?
Czy słusznym jest wystąpienie z wnioskiem do rady miejskiej o zmianę ww. uchwał?
Jeśli tak, to na jakie przepisy należy się powołać?