Pytanie
Jak należy rozumieć pojęcie "instalacje inne niż energetyczne" wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881) - dalej r.w.g.p.p.?
Jakie są przykłady takich instalacji?
Czy w związku z powyższym nagrzewnica o mocy 140 kW stosowana do podgrzewania pomieszczenia lakierni w celu przyśpieszenia suszenia malowanych materiałów stalowych jest instalacją inną niż energetyczne i wymaga zgłoszenia?
Na analizowanym terenie funkcjonują także 2 kotły o mocy łącznej 400 kW, które służą do ogrzewania pomieszczeń w okresie grzewczym.
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 26 stycznia 2012 r.
Aby wyjaśnić pojęcie instalacji innych niż energetyczne należy skorzystać z definicji zawartej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880) - dalej r.i.e.w.z., wyjaśnień do załącznika, według objaśnień pod odnośnikiem 2) przez instalacje energetyczne rozumie się instalacje, w których następuje proces spalania paliw w celu wytworzenia wyłącznie energii, czyli w każdym przypadku gdy energia chemiczna w paliwie zamieniana jest w inny rodzaj energii w postaci np. pary, ciepłej wody, energii elektrycznej lub mechanicznej.
Natomiast jeżeli energia ze spalania wykorzystywana jest bezpośrednio w procesie technologicznym tj. bezpośrednio wykorzystywany jest płomień lub gorące spaliny mamy instalacje inne niż energetyczne. Przykłady to piec do wypalania cegieł, piec obrotowy, suszarnia bębnowa, piec piekarniczy, wanna szklarska, itp.
W związku z powyższym nagrzewnicę służąca do podgrzewania pomieszczenia suszarni bezpośrednio ciepłym powietrzem zaliczyłbym do źródeł innych niż energetyczne, a kotły oczywiście do energetycznych.
Wskazane w pytaniu instalacje (nagrzewnica i kotły) nie wymagają pozwolenia ani nawet zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska. Nawet, jeżeli uznano by nagrzewnicę za źródło energetyczne to i tak suma nominalnych mocy cieplnych wszystkich wskazanych w pytaniu źródeł jest niższa od 1.0 MW, czyli od progu kwalifikującego do zgłoszenia.
Uzasadnienie
W związku z powyższym zastosowanie znajdą tu: § 1 ust. 1 r.w.g.p.p. oraz pkt 1 i 2 załącznika do r.w.g.p.p., a ponadto § 2 ust. 4 pkt 1 i 2 r.i.e.w.z.
Marek Wojciech Gall