Pytanie
Inwestor uzyskał pozwolenie na przebudowę budynku mieszkalnego usytuowanego na działce, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz strefie ingerencji konserwatorskiej (budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków). Zgodnie z zapisami planu miejscowego wszelkie prace remontowe, modernizacyjne, budowlane w tej strefie winny być uzgadniane z konserwatorem zabytków (dokumentacja projektowa była uzgodniona). W trakcie robót inwestor rozebrał dach (było to przewidziane w zatwierdzonej dokumentacji architektoniczno - budowlanej) oraz ściany, aż do fundamentów (nie przewidziano w projekcie).
Czy nadzór budowlany winien prowadzić postępowanie administracyjne w sprawie istotnego odstępstwa od projektu, czy raczej w sprawie samowolnej rozbiórki przedmiotowego obiektu?