Pytanie
Jak należy traktować, odnosząc się do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - dalej u.o.p.g.o., nabycie wewnątrzwspólnotowe opon przez przedsiębiorcę, a następnie ich sprzedaż na podstawie paragonu oraz dokumentu TAX FREE, czyli "Zwrot VAT dla Podróżnych"?
W takim przypadku przetwarzane są imienne dokumenty (tzw. TAX FREE) towarzyszące towarom wywożonym poza obszar celny Unii Europejskiej. Podróżny, uzyskując potwierdzenie na granicy przez organy celne wywozu towarów zgodnie z dokumentem TAX FREE, nabywa prawo do zwrotu podatku VAT. Uprzednio nabyte wewnątrzwspólnotowo opony zostają wyeksportowane.
Czy w takim przypadku przedsiębiorca podlega (w odniesieniu do ww. opon) obowiązkowi zapewnienia odzysku, w tym recyklingu, wynikającemu z u.o.p.g.o., czy też nie?