Pytanie
W związku z różnymi interpretacjami przepisów rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy uczniowi, który w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do klasy I zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej można na wniosek rodziców wydłużyć etap edukacyjny? Czy uczniowi, który w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do klasy I gimnazjum specjalnego można na wniosek rodziców wydłużyć etap edukacyjny? Czy można tylko wydłużać etap edukacyjny wyłącznie w klasach III szkoły podstawowej, VI szkoły podstawowej i III zasadniczej szkoły zawodowej na złożony wniosek przez rodzica do końca lutego tego roku?