Pytanie
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy rejestr zwierząt egzotycznych (ptaków, płazów, ssaków, gadów), prowadzony przez starostę (zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) może zostać udostępniony na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś.?
W przypadku braku możliwości udostępnienia informacji na podstawie u.o.o.ś., zwracam się o podanie podstawy prawnej udostępnienia takich informacji. Powyższe uzasadnione jest tym, że w ostatnich dniach na terenie miasta uciekł wąż (boa dusiciel lub pyton królewski z rodziny dusicielowatych), Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się z prośbą o podanie informacji dotyczącej kto i jakie zwierze (głównie węży) z terenu osiedla, na którym uciekł gad, zgłosił w przeciągu ostatnich kilku lat do rejestru.