Czy na placu budowy można wykonywać jakiekolwiek roboty, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę?
Jakie roboty można wykonywać na placu budowy w okresie uprawomocniania się decyzji o pozwoleniu na budowę?

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - dalej pr. bud. "roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę". Z przepisu tego wynika, że podstawą do rozpoczęcia budowy jest ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (z wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest wymagane pozwolenie, a jedynie zgłoszenie do organu administracji architektoniczno-budowlanej). Bez posiadania takiej decyzji nie ma możliwości legalnego rozpoczęcia budowy; nie można więc wykonywać robót również w okresie uprawomocniania się decyzji.
Następnie należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 41 pr. bud.:
1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy (ust. 1).
2. Pracami przygotowawczymi są:
- wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
- wykonanie niwelacji terenu;
- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
- wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy (ust. 2).
3. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę (ust. 3).
Z przepisów powyższych wynika, że rozpoczęcie budowy może nastąpić dopiero po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę, zaś faktycznie polega na wykonaniu przynajmniej jednej z prac przygotowawczych. Należy więc wywnioskować, że przed otrzymaniem ostatecznej decyzji nie należy wykonywać robot związanych z budową.

Maciej Jastrzębski