Pytanie
Inwestor planuje czasowo użytkować instalację, która ma być zlokalizowana na zewnątrz. W obrębie instalacji zakłada się uszczelnienie podłoża gruntowego (zabezpieczenie ośrodka gruntowo-wodnego przed migracją zanieczyszczeń).
Czy na gromadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ww. strefy (potencjalnie zanieczyszczonych np. węglowodorami) w szczelnym zbiorniku (ziemny lub z tworzywa sztucznego) konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?
Brak urządzeń podczyszczających, zgromadzone wody planuje się przekazać np. na oczyszczalnię ścieków.
Czy mamy w tej sytuacji do czynienia ze ściekami?
Czy ww. zbiornik stanowi urządzenie wodne?
Czy mają tutaj zastosowanie zapisy art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – dalej pr. wod.?
W jaki sposób należy zagospodarować wody opadowe z drogi dojazdowej do ww. instalacji (droga wewnętrzna, płyty betonowe)?
Czy konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do gruntu wód opadowych pochodzących z tej drogi?
Czy istnieje obowiązek ich oczyszczania?
Czy inwestor może w obrębie instalacji zrezygnować z uszczelnienia, jeżeli nie zobowiązują go do tego przepisy szczegółowe (np. dotyczące stacji paliw) i wykonać nawierzchnię przepuszczalną (np. z tłuczeń) umożliwiającą swobodną infiltrację opadu?