Odpowiedź:
Co do zasady, jest możliwe wydanie dwóch decyzji o warunkach zabudowy dla jednej działki. Wynika to wprost z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - dalej u.p.z.p., który stanowi, że w odniesieniu do tego samego terenu, decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy. Taka możliwość ma związek z tym, że decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 u.p.z.p.). Jeśli każda z decyzji dotyczy możliwości budowy budynku mieszkalnego na terenie dwóch działek (czyli dawnej działki nr 1), to jest możliwe wydanie pozwolenia na budowę na obecnych działkach 1/1 i 1/2. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami