W otrzymanym zezwoleniu na wycinkę drzew organ administracji określił termin przeprowadzenia wycinki do 01 grudnia 2010 r.
Ponieważ, z różnych względów, nasza firma nie zdąży jej przeprowadzić, czy możemy zwrócić się z wnioskiem o wydłużenie terminu (np. do 01 marca 2011) wykonania decyzji?

Podmiot, który uzyskał zezwolenie na usunięcie drzew, w trybie art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), powinien zwrócić się do organu wydającego decyzję w tej sprawie o zmianę decyzji w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - dalej k.p.a., w przedmiocie wydłużenia terminu, w jakim drzewa te mają być usunięte. Zmiana decyzji na podstawie art. 155 k.p.a. może nastąpić jedynie wówczas, gdy brak jest podstaw prawnych do jej uchylenia lub zmiany w trybie wznowienia postępowania (art. 145 § 1 k.p.a.) lub do stwierdzenia nieważności (art. 156 § 1 k.p.a.). Decyzja wydana na podstawie art. 155 k.p.a. może dotyczyć wyłącznie kwestii rozstrzygniętych poprzedzającą ją decyzją ostateczną, a nie kwestii nowych (wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 grudnia 2006 r., VII SA/Wa 1336/06, LEX nr 306497).
Zgodnie z art. 155 k.p.a., decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. NSA w wyroku z 12 kwietnia 2000 (wyrok NSA w Warszawie z 12 kwietnia 2000, III SA 1388/99, LEX nr 47229) stwierdził, że postępowanie wszczęte i prowadzone na podstawie art. 155 k.p.a. nie może zmierzać do ponownego merytorycznego rozpatrzenia sprawy zakończonej ostatecznym rozstrzygnięciem, a jego celem jest sprawdzenie, czy w ustalonym stanie faktycznym i prawnym istnieją szczególne przesłanki podyktowane interesem strony, które przemawiałyby za zmianą decyzji ostatecznej. Stąd też podmiot, który ma usunąć drzewa do końca 2010 r. może przed upływem tego terminu wystąpić o zmianę decyzji w przedmiocie terminu wyznaczonego do usunięcia drzew. Wniosek musi być uzasadniony, tzn. wnioskodawca musi wyjaśnić z jakich powodów decyzji nie jest w stanie wykonać, dowodząc w ten sposób swojego słusznego interesu. Jednocześnie wnioskodawca musi wskazać termin, w którym będzie w stanie dokonać wycinki. Musi mieć również na uwadze okres lęgowy ptaków (od 1 marca do 1 października), które mogą gniazdować na przedmiotowych drzewach, co wtedy wyklucza możliwość usunięcia drzew. Zatem usunięcie drzew powinno nastąpić do 1 marca 2011 r., chyba że na przedmiotowych drzewach ptaki nie zakładają gniazd (wtedy termin dla usunięcia drzew nie ma znaczenia). Organ wydający decyzję nie powinien czynić przeszkód, aby decyzję zmienić, jeśli wniosek będzie uzasadniony.

Alicja Brzezińska