Pytanie
W tym roku szkolnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej zapisanych zostało 33 uczniów w tym jedna uczennica, która posiada orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie zaburzeń neurorozwojowych objawiających się utratą równowagi oraz orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, który wskazuje na konieczność zapewnienia wszechstronnej, długotrwałej pomocy innej osoby w związku ze znacznym obniżeniem możliwości samodzielnej egzystencji.
W związku z tym bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na postawione pytania:
1. Czy można zatrudnić osobę fizyczną w publicznej szkole podstawowej na podstawie umowy o pracę w ramach Kodeksu pracy w charakterze pomocy nauczyciela lub opiekuna w klasach I – III (edukacja wczesnoszkolna)?
2. Czy taki pracownik musi posiadać kwalifikacje pedagogiczne?
3. Jaki zakres obowiązków musi mieć taki pracownik?
4. Czy taki pracownik może uczestniczyć w codziennych zajęciach edukacyjnych całej klasy?
5. Czy na udział osoby nie będącej nauczycielem, a obecnej na każdych zajęciach muszą wyrazić zgodę rodzice pozostałych uczniów?
6. Jaki zakres odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczennicy ponosi taki pracownik?