Pytanie
Firma X wykonująca usługi budowlane zatrudniała podwykonawcę robót budowlanych - firmę Y. Termin wykonania robót był do końca 2013 r. Firma Y nie była w stanie dotrzymać terminu, dlatego firma X wykonała część robót we własnym zakresie. Firma X sporządziła protokół odbioru robót obejmujący roboty rzeczywiście wykonane przez firmę Y, ale firma Y nie podpisała tego protokołu i wystawiła fakturę za całość, a więc także za roboty których nie wykonała. Firma X zakwestionowała wystawioną fakturę i odesłała ją podwykonawcy celem zmiany jej wartości do wysokości protokołu odbioru robót. Zapłaciła również należność wynikającą z kontraktu po potrąceniu zabezpieczenia na okres gwarancji i rękojmi oraz kar umownych.
Czy można zarachować poniesione koszty wykonania robót przez podwykonawcę na podstawie jednostronnie podpisanego protokołu, skoro trwa spór pomiędzy stronami i podwykonawca nie chce wystawić faktury w wysokości rzeczywiście wykonanych robót pomimo dokonania zapłaty?